Podnikání bez živnosti

Existují obory, v nich lze – podle Zákona o daních z příjmu § 7 odst. 1, 2 –  provozovat samostatnou výdělečnou činnost bez živnostenského oprávnění. Ale i tak je nutné se chovat jako OSVČ, což znamená ukládat si faktury, včetně příjmových a výdajových dokladů. Rovněž je zapotřebí zajímat se o to, zda bude podnikatel bez živnosti povinen hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
Zemědělská produkce

Činnosti, u nichž není nutné živnost zakládat

·         zemědělská výroba či vodní a lesní hospodářství  – v tomto případě zákon podnikateli ukládá registraci na příslušném obecním úřadě, což znamená požádat o zápis do Evidence zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb. Pak podnikatel provozuje činnost na základě "Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele"
·         činnost autorů – příspěvky do rozhlasu či TV, do novin a časopisů nebo na internet jsou samostatným základem daně z příjmu, do limitu 10 tisíc korun podléhají srážkové dani a v tomto případě se neuplatňují výdaje; příjmy ze stejné činnosti nad 10 tisíc korun se daní jako příjmy z podnikání – výdaje se pak uplatňují buď podle skutečnosti a autor musí vést daňovou evidenci, anebo může využít výdajový paušál, a to ve výši 40 %
Autorská práva
Autorské honoráře nelze zdanit jako ostatní příjmy, a to ani v případě, že se jedná o příležitostný výdělek. Ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění se autor přihlásí, stejně jako OSVČ, do osmi dnů po zahájení podnikání.
Daňové přiznání a Přehledy příslušným institucím se podávají do konce dubna. Vždy je třeba se řídit Autorským zákonem.
·         podnikání a činnosti podle zvláštních předpisů, k nimž je zpravidla potřebná státní zkouška – makléři, advokáti, daňoví poradci, znalci všeho druhu, soudní exekutoři, správci konkurzní podstaty, tlumočníci, psychoterapeuti, ale třeba i přírodní léčitelé
·         nezávislá povolání (nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů)  – do této skupiny patří zejména umělecké činnosti, jako je herectví, literární tvorba, činnosti v oblasti hudby, tance, malířství, a podobně
Je na místě uvést, že podnikání se živností (řemeslná, volná, vázaná) je mnohdy výhodnější, živnostník si totiž může při výpočtu daně z příjmu uplatňovat vyšší výdajové paušály.